Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím s poskytnutím svých osobních údajů uvedených v registračním formuláři a uděluji svobodně, dobrovolně a vážně společnosti CHOCO BARON CZ s.r.o., IČO: 05803110,DIČ: CZ05803110, se sídlem Pod Hrází 579, 381 01 Český Krumlov, (dále jako „CHOCOBARON“) v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů o své osobě (dále jako „Souhlas“), kterými jsou zejména jméno, příjmení, kontaktní údaje (telefonní číslo a e-mail). Souhlas uděluji za účelem zařazení mých údajů do zákaznické databáze CHOCOBARON, a jsem si vědom, že budu moci být kontaktován přímo CHOCOBARON, s nabídkou zboží a služeb. Souhlas uděluji na dobu 10 let a beru na vědomí, že jej můžu kdykoliv písemně odvolat.

 

Ochrana osobních údajů

 

Prohlášení o ochraně soukromí

Ve firmě CHOCO BARON CZ s.r.o. se zavazujeme respektovat a ochraňovat Vaše soukromí. Zavázali jsme se chránit vaše osobní údaje a postupujeme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Zabezpečení osobních údajů

CHOCO BARON CZ s.r.o. se zavazuje k ochraně a zabezpečení vašich osobních údajů. Užíváme různé zabezpečovací technologie a postupy k tomu, abychom ochránili vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem a užitím nebo zpřístupněním. Pokud nám při objednávání výrobků sdělíte své osobní údaje tak je použijeme pouze pro zajištění a udržování kontaktu mezi vaší osobou a naší společností. Naše firma neprodá ani žádným způsobem nepronajme vaše osobní údaje nikomu dalšímu. Pokud nám neudělíte váš souhlas nebo pokud zákon nebude vyžadovat jinak, nebudeme sdílet vaše osobní data, která nám poskytnete online.

Kde jsou vyžadovány osobní údaje

Na webových stránkách zveřejňuje informace nejen o produktech, které nabízíme, ale i informace o kontaktech na naší společnost a základní údaje o naší společnosti, atd. Veškeré tyto informace jsou dostupné, bez vyžadování vašich osobních údajů. Výjimku tvoří vstup do eshopu, který je přístupný pouze registrovaným návštěvníkům stránek. V takovém případě po návštěvnících vyžadujeme zadání přístupových údajů, na základě kterých se povoluje vstup do systému. Data jsou shromažďována na dobu nejméně 3 let, nejdéle však do doby než zákazník sám požádá o vymazaní svých dat z naší databáze. Poskytnutí dat je podmínkou pro registraci a nákup zboží v našem eshopu. V případě, že chcete svá data smazat, pošlete nám prosím email na lubomir.viktorin@chocobaron.cz. Smazáním dat se zruší Váš uživatelský účet a Vaše registrace.

Údaje, které shromažďujeme

CHOCO BARON CZ s.r.o. provozuje eshop na kterém můžete objednávat produkty a registrovat se pro zasílání materiálů. Osobní údaje, které shromažďujeme: fakturační informace, dodací adresa, kontaktní osoba, telefonní spojení, emailová adresa a obchodní transakce.

Přístup k osobním údajům

Zákazník má možnost své osobní údaje kdykoli kontrolovat nebo aktualizovat po přihlášení do eshopu. 

Proč tyto údaje shromažďujeme

CHOCO BARON CZ s.r.o. bude shromažďovat a používat vaše osobní údaje pouze s vaším vědomím a souhlasem. Můžeme používat vaše údaje pro účely související s poskytováním služeb vaší osobě, což zahrnuje zpracování objednávek, případně informací, které žádáte či odpovědí na vaše dotazy.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Naše firma získává váš dobrovolný souhlas se zařazením vašich údajů do naší databáze a jejich dalším zpracováním registrací na našich stránkách. Jestliže se rozhodnete poskytnout nám osobní údaje, budou použity pouze s cílem podporovat vás jako našeho zákazníka.

Poučení zákazníka:

 

Účel zpracování

Na základě Souhlasu bude CHOCOBARON zpracovávat údaje zákazníka v elektronické a/nebo tištěné podobě a pro účely marketingu a nabízení zboží a služeb.

Rozsah zpracování

Zákazník bere na vědomí, že údaje budou vloženy do elektronicky vedené databáze za účelem snadného vyhledání konkrétních údajů.

CHOCOBARON bude předávat údaje zákazníka výhradně v rámci podnikatelského seskupení CHOCO BARON CZ s.r.o.

Ochrana osobních údajů

CHOCOBARON přijme taková opatření, aby nedocházelo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním a citlivým údajům Zákazníka, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů zákazníka, což platí i po ukončení zpracování osobních údajů zákazníka.

Poskytování informací o osobních údajích

Zákazník je oprávněn žádat o informaci o zpracování a nakládání s jeho osobními údaji, přičemž tuto informaci je CHOCOBARON zákazníkovi v souladu s platnými právními předpisy povinna bez zbytečného odkladu v plném rozsahu předat.

Práva zákazníka

V případě, že Zákazník bude mít za to, že CHOCOBARON pracuje s jeho osobní údaji v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s platnými právními předpisy, nebo jsou jeho osobní údaje nepřesné, může žádat CHOCOBARON o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu (např. provedením opravy osobních údajů nebo odstraněním osobních údajů z databáze CHOCOBARON). V případě, že CHOCOBARON nevyhoví žádosti zákazníka o vysvětlení či odstranění závadného stavu, je Zákazník oprávněn obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ: 170 00, posta@uoou.cz) (dále jako „Úřad“), přičemž uvedený postup nevylučuje právo Zákazníka obrátit se se svým podnětem na Úřad přímo.

Likvidace osobních údajů

V případě, že o to zákazník písemně požádá je CHOCOBARON povinna zlikvidovat veškeré osobní údaje zákazníka, zejména odstranit je ze všech databází a jednat tak, jako by jí nikdy nebyl tento Souhlas udělen, tj. naplnit právo zákazníka „být zapomenut“.

NjhkN2F